از هر دری 79

جمعه 3 فروردین 1397 09:38 نویسنده: شیرین چاپ

- عیدتون مبارک! 

- از معدود چیزهایی که بهش عادت نمی کنم، مفهوم سال نو هست. برایم نو شدن سال همیشه مقارن با نوروز و بهار می ماند. امسال بالاخره جرات کردم روز تحویل سال را مرخصی بگیرم و روی آوت لوکم هم پیغام اتوماتیک برای تماس گیرنده ها گذاشتم که بخاطر نوروز بیرون از دفتر هستم.

- همین اول سالی با یک آنفلوآنزای روده ای کله پا شده ام. اولین بار است که در عمرم دچار چنین مریضی نکبتی می شوم. دیروز ساعت یازده صبح وقتی سر کار بودم شروع شدند حمله هایش و تا ساعت سه بعد از ظهر طول کشید تا دست از انکار بردارم و قبول کنم که گرفتارش شده ام و باید کار را رها کنم و  بدوم بروم داروخانه. 

- یکی از تصاویری که توی ذهنم از رسیدن بهار مانده پل مدیریت است و درخت های قشنگ و پر برگش. پارک ساعی و قشنگی گل های تازه اش. اگر اشتباه نکنم پارک ساعی هنوز هم زیبا و پار برجاست اما از پل مدیریتی که توی ذهن منست چیزی باقی نمانده است. وقتی به های ژاپنی پر گل را می بینید جای مرا هم خالی کنید.