Libreriamo 59

یکشنبه 22 بهمن 1396 10:56 نویسنده: شیرین چاپ

کودکی که کتاب می خواند، بزرگسالی خواهد شد که فکر می کند.پی نوشت. همیشه مدیون پدر و مادرم هستم که هیچوقت هیچ محدودیتی برای کتاب خواندمان نگذاشتند. هیچ کتابی را برایمان (برای من و خواهرانم) ممنوع نکردند. حتی وقتی برخی اعضای فامیل - بله، فامیل فضول و همه چیز دان را همه دارند! - لب هایشان را گزیدند و نوچ نوچ کردند از دیدن بعضی کتاب ها در دست هایمان و افاضه فضل ها فرمودند بسی شنیدنی. واقعا شهامت پدر و مادرم را در این آنتی کنفورمیسم شان تحسین می کنم!