سیب

شنبه 7 مرداد 1396 12:18 نویسنده: شیرین چاپ


نقل است از علما که دنیا را سه سیب تغییر دادند:

سیب حوا، سیب نیوتون و این سیب ِ استیو جابز!